గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

20, జులై 2017, గురువారం

నూతన ఛందములలో గర్భ కవిత 95. . . . రచన . . . శ్రీ వల్లభ

  జైశ్రీరామ్.
శివభామినీ. పరాధీన .శ్రీపాల. లోగొను. జమీహర. నిస్తేజ. భుక్తిమా. జిగిబాయు. నిర్దీపక. తేజసీ. చరధర్మ. దోషభూ. కాజేయు. గర్భ భావివష్క్షతా వృత్తము.  రచన. వల్లభ వఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.  జుత్తాడ. 
భావ వివక్షతా వృత్తము
దేవబ్రాహ్మణ మాన్యముల్దిగంమ్రింగి తేజంబలర దిప్తంబొకో క్ష్మాతలింగనం కలిన్
సేవకార్పణమౌకతం జిగింగీల్పడం పెంపొనరె క్షిప్తంబయెం భా వికారతన్.
ధృవముల్తలక్రిందవతెగెంధ్ధర్మమీ క్ష్మాతలిని తృప్తింగనం సాధ్యమాస్మృతిన్.
జీవనంబిక సాధ్యమా సిగందన్నె కర్మంబునను చిత్తంబులం మార్పుగల్గునే. 
              గర్భగత వృత్తములు. 
1. దేవబ్రాహ్మణ మాన్యముల్
సేవకార్పణమౌ కతన్
ధృవముల్తలక్రిందవన్
జీవనంబిక సాధ్యమా. 
2. దిగంన్మ్రింగి తేజంబలర.
జిగింగీల్పడం పెంపొనరె. 
తెగెంధర్మ మీక్ష్మాతలిన్. 
సిగందన్నె కర్మంబునన్. 
3 దీప్తంబొకో క్ష్మాతలిం కలిన్ .
క్షిప్తంబయెం భా  వికారతన్. 
తృప్తింగనం సాధ్యమా స్మృతిన్. 
చిత్తంబులం మార్పు గల్గునే. 
4.దేవబ్రాహ్మణ మాన్యముల్దిగంమ్రింగి తేజంబలర. 
సేవకార్పణమౌకతం జిగింగీల్పడంపెంపొననరె. 
ధృవముల్తలక్రిందవం తెగెంధర్మమీక్ష్మాతలిన్. 
జీవనంబికసాధ్యమా సిగందన్నె కర్మంబునను. 
5.దేవబ్రాహ్మణ మాన్యముల్దిగంమ్రింగి తేజంబలర దీప్తంబొకో
 సేవకార్పణమౌకతం జిగింగీల్పడం పెంపొనరె క్షిప్తంబయెం. 
ధృవముల్తల క్రిందవం తెగెంధర్మమీక్ష్మాతలిని తృప్తింగనం
జీవనంబిక సాధ్యమా సిగందన్నెకర్మంబునను చిత్తంబులం
6. దిగంమ్రింగి తేజంబలర దీప్తంబొకో
జిగింగీల్పడం పెంపొనరె క్షిప్తంబయెం
తెగెంధర్మమీక్ష్మాతలిని తృప్తింగనం.
సిగందన్నె కర్మంబునను చిత్తంబులం.
7.దిగంమ్రింగి తేజంబలర దీప్తంబొకో క్ష్మాతలిం
జిగింగీల్పడం పెంపొనరె క్షిప్తంబయెంభావికా.
తెగెంధర్మమీక్ష్మాతలిని తృప్తింగనం సాధ్యమా 
సిగందన్నె కర్మంబునను చిత్తంబులంమార్పుకా
8.దిగంమ్రింక్తేజంబలర దీప్తంబొకో క్ష్మాతలిం కలిన్.
జగింగీల్పడం పెంపొనరె క్షిప్తంబయెం భావికా రతన్. 
తెగెంధర్మమీక్ష్మాతలిని తృప్తింగనం సాధ్యమా స్మృతిన్. 
సిగందన్నె కర్మంబునను చిత్తంబులం మార్పుకా. 
9.. దీప్తంబొకో క్ష్మాతలిం కలిన్ దేవ బ్రాహ్మణ మాన్యముల్ .అం
క్షిప్తం బయెం భా వికారతన్ సేవకార్పణమౌ కతన్
తృప్తిం గనం సాధ్యమా స్మృతిం ధృవముల్తలక్రిందవన్11.
చిత్తంబులం మార్పు కల్గునే జీవనంబిక సాధ్యమా. 
10.దీప్తంబొకో క్ష్మాతలిం దేవ బ్రాహ్మణ మాన్యముల్దిగం మ్రింగి 
క్షిప్తంబయెం భా వికారతన్ సేవకార్పణమౌ కతన్ జిగిం .
తృప్తింగనం సాధ్యమా స్మృతిం ధృవముల్తలక్రిందవన్ తెగెం
చిత్తంబులంమార్పు గల్గునేజీవనంబిక సాధ్యమా సిగం
11.దీప్తంబొకోక్ష్మాతిం దేవబ్రాహ్మణ మాన్యముల్దిగంమ్రింగి తేజంబలర
క్షిప్తంబయెం భా వికారతం సేవకార్పణమౌకతన్ జిగింగీల్పడం పెంపొనరె. 
తృప్తింగనం సాధ్యమా స్మృతిం ధృవముల్తలక్రిందవం తెగెంధర్మమీక్ష్మాతలిన్. 
చిత్తంబులంమార్పు గల్గునే జీవనంబిక సాధ్యమా సిగందన్నె కర్మంబునన్. 
12.దిగంన్మ్రింగి తేజంబలర దేవబ్రాహ్మణ మాన్యముల్
 జిగింగీల్పడను పెంపొనరె సేవకార్పణమౌకతన్ .
తెగెంధర్మ మీ క్ష్మాతలినిధృవముల్ తలక్రిందవన్
సిగందన్నెకర్మంబుననుజీవనంబిక సాధ్యమా. 

13. దిగంన్మ్రింగె తేజంబలరం దేవబ్రాహ్మణ మాన్యముల్దీప్తంబొకో క్ష్మాతలిం కలిన్.   
జిగింగీల్పడంపెంపొనరె సేవకార్పణమౌకతంక్షిప్తంబయెంభావికారతన్
తెగెంధర్మమీక్ష్మాతలినిధృవముల్తలక్రిందవన్తృప్తింగనంసాధ్యమా స్మృతిన్
సిగందన్నెకర్మంబుననుజీవనంబిక సాధ్యమా చిత్తంబులంమార్పుకల్గునే
భావివక్షతా  ఉత్కృతి ర.స.జ.త.త.స.ర.ర.లగ.యతులు9.18.
1.శివభామినీ అనుష్టుప్ ర.స.లగ.వృ.సం.93.
2.పరాధీన బృహతీ 458.య.య.న.
3.శ్రీపాల బృహతీ త.త.ర. వృసం .165. 
4.లోగొను .అత్యష్టీ ర.స.జ.త.త.ల.యతి13.
5.జమీహర .ప్రకృతి .ర.స.జ.త.త.లల. యతి9.
6.నిస్తేజ అతిజగతి త.త .న.త.గ.యతి10.
7 భుక్తిమా ధృతి త.త.న.త.త.ర.యతి10 
8 జిగిబాయు త.త.న.త.త.ర.స.స.లగ.యతులు10.19.
9నిర్దీపక అత్యష్టీ త.త.ర.ర.సలగ.యతి10.
10.తేజసీ.ప్రకృతి త.త.ర.ర.సజత యతి 10 
11 చరధర్మ ఉత్కృతి త.త.ర.ర.స.జ.త.త.ల.ల.యతులు 10.18.
12.దోషభూ అత్యష్టి త.త.న.ర.స.లగ.యతి 10.
13.కాజేయు .ఉత్కృతి త.త.న.ర.స.త.ర.ర.లగ. యతులు10.18.
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.