గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

21, అక్టోబర్ 2018, ఆదివారం

రసయా ద్వయ,మృదు మానస,ధృతిరసయా ద్వయ ,రసాయన, రసమజాసామమ్యవాద,మౌనగీతి,గర్భ"-యశోరసయ"-ద్వయ వృత్తములు.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
రసయా ద్వయ,మృదు మానస,ధృతిరసయా ద్వయ ,రసాయన, రసమజాసామమ్యవాద,మౌనగీతి,గర్భ"-యశోరసయ"-ద్వయ వృత్తములు.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.   జుత్తాడ.
                
-"యశోరసయద్వయ"-వృత్తములు.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.య.ర.స.య.ర.స.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
1,
భూత,ప్రేత పిశాచి మూకల్!భూధరంబులు కీడుసేయం!భూమి వ్రక్కలు గాదొకో?
నేతలై భువి నీతి మాపం!నీది నాదనకుండ మేయం!నీమ,నిష్టలు చేదునౌ!
చేతనా విభవంబు మాయుం!ఛీదరించరె?దేవసంఘం!శ్రీమహాత్మ్యముదక్కునే!
ఘాతుకంబగు!భావి లోకం!కాదనం తర మేరి కైనం!కాముకుల్భువి నిండరే?
2.
భూధరంబులు కీడు సేయం!భూత,ప్రేత పిశాచి మూకల్!భూమి వ్రక్కలుగాదొకో?
నీది నాదనకుండ మేయం!నేతలై భువి నీతి మాపం!నీమ,నిష్టలు చేదునౌ!
ఛీదరించరె?దేవసంఘం!చేతనా విభవంబు మాయుం!శ్రీ మహాత్మ్యముదక్కునే?                                                   కాదనం తర మేరి కైనం?ఘాతుకం బగు!భావి లోకం!కాముకుల్భువి నిండరే?

1.గర్భగత"-రసయాద్వయ"-వృత్తములు.
బృహతీఛందము.ర.స.య.గణములు.వృ.సం.91.ప్రాసగలదు.
1.భూత,ప్రేత పిశాచి మూకల్!        2  .భూధరంబులు కీడు సేయన్!
   నేతలై భువి నీతి మాపం!                 నీది,నా దనకుండ మేయన్!
   చేతనా విభవంబు మాయున్!         ఛీదరించరె?దేవ సంఘమ్!
   ఘాతుకంబగు భావి లోకమ్!           కాదనం తర మేరికైనన్?

2.గర్భగత"-మృదుమానస"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.ర.స.లగ.గణములు.వృ.సం.91.ప్రాసగలదు.
భూమి వ్రక్కలు గాదొకో?
నీమ,నిష్టలు చేదు నౌ!
శ్రీ మహాత్మ్యము దక్కునే!
కాముకుల్భువి నిండరే?

3.గర్భగత"ధృతి రసయా ద్వయ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.స.య.ర.స.య.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
1.
భూత,ప్రేత,పిశాచి మూకల్భూధరంబులు కీడు సేయన్!
నేతలై భువి నీతిమాపం!నీది,నా దనకుండ మేయన్?
చేతనా విభవంబు మాయుం!ఛీదరించరె?దేవ సంఘమ్!
ఘాతుకంబగు భావి లోకం!కాదనం తర మేరి. కైనన్?
2.
భూధరంబులు కీడు సేయం!భూత,ప్రేత,పిశాచి మూకల్!
నీది,నా దన కుండ మేయం?నేతలై భువి నీతి మాపన్?
ఛీదరించరె?దేవ సంఘం!చేతనా విభవంబు మాయున్!
కాదనం తర మేరికైనం?ఘాతు కంబగు భావి లోకమ్!

4.గర్భగత"-రసాయన"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.స.య.ర.స.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
అత్యష్టీఛందము.
భూ ధరంబులు కీడు సేయం!భూమి వ్రక్కలు గాదొకో?
నీది,నా దనకుండ మేయం?నీమ,నిష్టలు చేదునౌ!
ఛీదరించరె?దేవ సంఘం!శ్రీ మహాత్మ్యము దక్కునే?
కాదనం తర మేరికైనం?కాముకుల్భువి నిండరే?

5.గర్భగత"-రసమజా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.స.మ.జ.జ.గగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
భూమి వ్రక్కలు గాదొకో?భూత,ప్రేత,పిశాచి మూకల్!
నీమ,నిష్టలు చేదునౌ!నేతలై భువి నీతి మాపన్?
శ్రీ మహాత్మ్యము దక్కునే?చేతనా విభవంబు మాయున్!
కాముకుల్భువి నిండరే?ఘాతుకంబగు భావి లోకమ్!

6.గర్భగత"-సామ్యవాద"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.య.ర.స.య.జ.జ.గగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
భూ ధరంబులు కీడు సేయం!భూమి వ్రక్కలు గాదొకో?భూత,ప్రేత,పిశాచి
మూకల్!నీది,నా దనకుండ మేయం?నీమ నిష్టలు చేదునౌ!నేతలై భువి నీతి మాపన్!
ఛీదరించరె?దేవసంఘం!శ్రీ మహాత్మ్యము దక్కునే?చేతనా విభవంబు మాయున్!                                                 కాదనం తర మేరి కైనం?కాముకుల్భువి నిండరే?ఘాతుకం బగు భావిలోకమ్!

7.గర్భగత"-మౌనగీతి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.స.య.జ.జ.మ.జ.జ.గగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
భూమి వ్రక్కలు గాదొకో?భూత,ప్రేత,పిశాచి మూకల్!భూధరంబులు కీడు సేయన్!                                                 నీమ,నిష్టలు చేదునౌ!నేతలై భువి నీతి మాపం!నీది,నా దనకుండ మేయన్?
శ్రీమహాత్మ్యము దక్కునే?చేతనా విభవంబు మాయుం!ఛీదరించరె?దేవ
సంఘమ్!కాముకుల్భువి నిండరే?ఘాతుకం బగు భావి లోకం!కాదనం,తర మేరికిన్?
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ
జైహింద్.
Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

నమస్కారములు
పాండితీ స్రష్ట ప్రతిభకు అక్షర లక్షలు .

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.