గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

29, అక్టోబర్ 2023, ఆదివారం

ఆగమగతి,అపసృతి,ఆగత,పటువిడు,వీడని,గమన,తెగువ,గర్భ"-అనాగత"-వృత్తము. "- అనాగత"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి. జుత్తాడ.

 జైశ్రీరామ్

ఆగమగతి,అపసృతి,ఆగత,పటువిడు,వీడని,గమన,తెగువ,గర్భ"-అనాగత"-వృత్తము.

                         "- అనాగత"-వృత్తము.

                              రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి.   జుత్తాడ.
                                                      

ఆగమ మేగతి నేగిన!అనాగతము నాగతమ్!యనుకొన దగదెన్నడున్
సాగెద నామాట నాదని!జనానుమతమారయన్!జనవలె తగినట్టులన్!
నీగతి మూర్ఖత వీడుమ!నీనామము సార్ధకమౌ!నినదము సరియౌనులే!
భోగము సార్ధక మందును!పోనాడకు సు శోభలన్!పునరపిచెడుగౌనులే!

సృజనాత్మక గర్భకవితా ఛందమునందలిఅనిరుద్ఛందాంతర్గతఉత్కృతి
ఛందములోనిది.ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు26అక్షరము
లుండును,10,19,అక్షరములకు యతులు చెల్లును.

1.గర్భగత"-గతిగమన"-వృత్తము.

ఆగమ మేగతి నేగిన!
సాగెద నామాట నాదని!
నీగతి మూర్ఖత వీడుమ!
భోగము సార్ధక మందును!

అభిజ్ఞా ఛందమునందలి"-బృహతి"-ఛందములోనిది!
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు9,అక్షరములుండును.

2,గర్భగత"-అనుమతా"-వృత్తము.

అనాగతము నాగతమ్!
జనానుమత మారయన్
నీనామము సార్ధకమౌ!
పోనాడకు సు శోభల్!

అభిజ్ఞా ఛందమునందలి అనుష్టుప్"-ఛందములోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు8,అక్షరములుండును.

3.గర్భగత"-నినద"-వృత్తము.

యనుకొన దగ దెన్డున్!
జనవలె తగినట్టులన్!
నినదము సరియౌనులే!
పునరపి చెడుగౌనులే!

అభిజ్ఞాఛందమునందలి బృహతీఛందములోవది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు9,అక్షరములుండును.

4,గర్భగత"-బోనాల వృత్తము.

ఆగమమేగతి నేగిన!అనాగతము నాగతమ్!
సాగెద నామాట నాదని!జనానుమత మారణన్!
నీగత మూర్ఖము వీడుమ!నీనామము సార్ధకమౌ!
భోగము సార్ధక మందును!పోనాడకు సుశోభల్!

అణిమా ఛందమునందలి అత్యష్టి ఛందములోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు17,అక్షరములుండును.
10,వ యక్షరముతో యతి చెల్లును.

5.గర్భగత"-పూనిక"-వృత్తము.

అనాగతము నాగతమే!యనుకొన దగదెందున్!
జానుమతమారయన్!జనవలె తగి నట్టులన్!
నీనామము సార్ధకమౌ!నినదము సరి యౌనులే!
పోనాడకు సు శోభల్!పునరపి చెడుగౌనులే!

అణిమాఛందమునందలిఅత్యష్టి ఛందములోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు17,అక్షరములుండును.
యతి10,వ యక్షరమునకు చెల్లును.

6,గర్భగత"-బుద్బుధసమ"-వృత్తము.

యనుకొన దగ దెందున్!ఆగమ మేగతి నేగిన!
జనవలె దగి నట్టులన్!సాగెద నామాట నాదని!
నినదము సరి యౌనులే!నీగత మూర్ఖము వీడుమ!
పునరపి చెడుగౌనులే!భోగము సార్ధక మందున్!

అణిమా ఛందమునందలి ధృతిఛందములోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు18,అక్షరములుండును.
యతి10,వయక్షరమునకు చెల్లును.

7,గర్భగత"-కడజను"-వృత్తము.

యనుకొన దగ దెందున్!అనాగతము నాగతమే!
జనవలె దగనట్టులన్!జనానుమత మారయన్!
నినదము సరియౌనులే!నీనామము సార్ధకమౌ!
పునరపి చెడు గౌనులే!పోనాడకు సు శోభల్!

అణిమా ఛందమునందలి "-ధృతి"-ఛందములోనిది.
ప్రాసనియమభు కలదు.పాదమునకు18 అక్షరములుండును.
యతి10,వ యక్షరమునకు చెల్లును.

8,గర్భగత"-ఆగమగతి"-వృత్తము.

అనాగతము నాగతమే!ఆగమ మేగతి నేగిన!
జనాను మత మారయన్!సాగెద నామాట నాదని!
నీనామము సార్ధకమౌ!నీగత మూర్ఖము వీడుమ!
పోనాడకు సు శోభల్!భోగము సార్ధకమందున్!

అణిమా ఛందములందలి"-ధృతి"-ఛందములోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు 18,అక్షరములుండును.
యతి10,వ యక్షరమునకు చెల్లును.

9,గర్భగత"-అపసృతి"-వృత్తము.

ఆగమ మేగతి నేగిన!అనాగతము నా గతమే!
సాగెద నామాట నాదని!జనానుమత మారయన్!
నీగత మూర్ఖము  వీడుమ!నీ నామము సార్ధకమౌ-
భోగము సార్ధక మందున్!పోనాడకు సు శోభల్!

10,గర్భగత"-ఆగత"-వృత్తము.

అనాగతము నాగతమే!యనుకొనదగ దెందున్!ఆగమ మేగతి నేగిన!
జనానుమత మారయన్!జనవలె దగినట్టులన్!సాగెద నామాట నాదని!
నీ నామము సార్ధకమౌ!నినదము సరి యౌనులే!నీగత మూర్ఖము వీడుమ!
పో నాడకు సు శోభల్!పునరపి చెడుగౌనులే!భోగము సార్ధక మందున్!

అనిరుద్ఛందమునందలి"-ఉత్కృతి ఛందములోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు26,అక్షరము లుండును.
10;18,అకషరములకు యతులు చెల్లును.

11.గర్భగత"-పటువిడు"-వృత్తము.

యనుకొనదగ దెందు!ఆగమ మేగతి నేగిన!అనాగతుము నాగతమే!
జనవలె దగినట్టులన్!సాగెద నామాట నాదని!జనానుమత మారయన్!
నినదము సరియౌనులే!నీగత మూర్ఖము వీడుమ!నీనామము సార్ధకమౌ!
పునరపి చెడుగౌనులే!భోగము సార్ధక మందున్!పోనాడకు సు శోభల్!

అనిరుద్ఛందమునందలి"-ఉత్కృతి ఛందములోనిది,
ప్రాస నియమము కలదు .పాదమనకు26,క్షరములుండును.
10,19,అక్షరములకు యతులు చెల్లును.

12,గర్భగత"-వీడని"-వృత్తము.

యనుకొన దగదెందు!అనాగతము నాగతమే!ఆగమ మేగతి నేగిన!
జనవలె దగి నట్టలన్!జనానుమత మారయన్!సాగెద నామాట నాదని!
నినదము సరి యౌనులే!నీనామము సార్ధకమౌ!నీగత మూర్ఖము వీడుమ!
పునరపి చెడుగౌనులే!పో నాడకు సు శోభల్!భోగము సార్ధక మందున్!

అనిరుద్ ఛందమునందలి"-ఉత్కృతి ఛందములోనిది!
ప్రాసనియమము కలదు .పాదమునకు 26 అక్షరములుండును.
9,18,అక్షరములకు యతులు చెల్లును.

13,గర్భగత"-గమన"-వృత్తము.

అనాగతము నాగతమే!ఆగమమేగతి నేగిన!యనుకొన దగ దెందు!
జనానుమతమారయన్!సాగెద నామాట నాదని!జనవలె దగినట్టులన్!
నీనామము సార్ధకమౌ!నీ గత మూర్ఖము వీడుమ!నినదము సరియౌనులే!
పోనాడకు సుశోభల్!భోగము సార్ధక మంచున్!పునరపి చెడుగౌనులే!

అనిరుద్ ఛందమునందలి"-ఉత్కృతి ఛందము లోనిది.
ప్రాసనియమముకలదు.పాదమునకు 26,అక్షరములుండును.
10,19,అక్షరములకు యతులు చెల్లును.

14.గర్భగత "-తెగుత"-వృత్తము.

ఆగమ మేగతి నేగిన!యనుకొన దగ దెందు!అనాగతము నాగతమే!
సాగెద నామాట నాదని!జనవలె దగి నట్టులన్!జనానుమత మారయన్!
నీ గత మూర్ఖము వీఢుమ!నినదము సరి యౌనులే !నీనామము సార్ధకమౌ!
భోగము సార్ధక మందున్!పునరపి చెడుగౌనులే!పోనాడకు సుశోభల్!

అనిరుద్ఛందము నందలి"-ఉత్కృతి"-ఛందము లోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు 26,అక్షరము
లుండును.10,18అక్షరములకు యతి చెల్లును.

జైహింద్.

Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.