గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

23, ఫిబ్రవరి 2018, శుక్రవారం

యూహనా,వాగ్ఝరీ,పారావార,గర్భ ధారయామసి వృత్తము. రచన:-శ్రీవల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి.

 జైశ్రీరామ్
యూహనా,వాగ్ఝరీ,పారావార,గర్భ ధారయామసి వృత్తము.
                                              రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి.
                                                                      జుత్తాడ.
ధారయామసివృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.జ.మ.త.ర.ర.య.మ.య.లగ.గణములు
.యతుల10,19.ప్రాసనీమముగలదు.
అపారపారావారాంబోధి!యావతుం!పాత్రనింపెడూహం!యాలోచింపగా!వాగ్ఝరిన్
కృపారసార్ధుండా!శంభుండు!కేవలుండేర్చుఛందరాజిన్!కేలుందాల్చిరా!
వాక్సతీ!
తాపంబుదీర్పన్కావ్యంబేర్చు!తావకంబౌనటుల్గనంగా!తాళంజాల!నింకెంతయో!
శ్రీపాదసంపత్కావ్యాశ్రింజేర్చు!శ్రీవరంబేర్చుగా!శుభాలం!శ్రీలంధారయా మసియై!

1.గర్భగత"-అనాధరక్షా"-వృత్తము
బృహతీఛందము.జ.ర.త.గణములు.వృ.సం.278.ప్రాసగలదు.
అపారపారావారాంబోధి!
కృపారసార్ధుండా!శంభుండు!
తాపంబు!దీర్పన్కావ్యంబేర్చు!
సంపత్కావ్యాశ్రంజేర్చంజేర్చు!

2.గర్భగత"-రారయ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.ర.య.గణములు.వృ.సం.83.ప్రాసగలదు.
యావతుంపాత్రనింపె డూహన్!
కేవలుండేర్చు!ఛందరాజిన్!
తావకంబౌ !  నటుల్గ నంగగా!
శ్రీవరంబేర్చుగా!శుభాలన్!

3.గర్భగత"-మూలాధార"-వృత్తము.
అనుష్టప్ఛందము.మ.య.లగ.గణములు.వృ.సం.73.ప్రాసగలదు.
యాలోచింపగా!వాగ్ఝరిన్!
కేలుందాల్చి రా!వాక్సతీ!
తాళంజాల!నింకెంతయో!
శ్రీలం!ధారయామసి! యై!

4.గర్భగత"-పావోదధి"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.జ.ర.త.ర.ర.య.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
అపార!పారావారాంబోధి!యేవతుం!పాత్ర నింపెడూహన్!
కృపారసార్ధుండా!శంభుండు!కేవలుండేర్చు!ఛందరాజిన్!
తాపంబు!దీర్పన్కావ్యంబేర్చు!తావకంబౌనటుల్గనంగా!
శ్రీపాదసంపత్కావ్యాశ్రింజేర్చుం శ్రీవరంబేర్చుగా!శుభాలన్!

5.గర్భగత"-శ్రీవరంబేర్చు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.ర.య.మ.య.లగ.గణములు.యతి.10.వయక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
యావతున్పాత్ర నింపెడూహన్నాలోచింగా!వాగ్ఝరిన్!
కేవలుండేర్చు!ఛంద రాజిన్! కేలుందాల్చిరా!వాక్సతీ!
తావకంబౌనటుల్గనంగా! తాళంజాల!నింకెంతయో?
శ్రీవరంబేర్చుగా!శుభాలం!శ్రిలంధారయయామసి!యై

6.గర్భగత"-కైవల్యదా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.మ.య.జ.ర.మ.గల.గణములు.యతి.9.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
ఆలోచింపగా!వాగ్ఝరిన్అపారపాపరా వారాంబోధి!
కేలుందాల్చి!రా వాక్సతీ!కృపా!రసార్ధుండా!శంభుండు!
తాళంజాల!నింకెంతయో!తాపంబు!దీర్పం!కావ్యంబేర్చు!
శ్రీవరంబేర్చుగా!శుభాలం!శ్రీపాద!సంపత్కావ్యాశ్రిన్జేర్చు!

7.గర్భగత"-కృపారస"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.ర.య.జ.ర.త.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము
ప్రాసనీమముగలదు.
యావత్పాత్ర!నింపెడూహం!అపారపారావారాంబోధి!
కేవలుండేర్చు!ఛందరాజిన్!కృపారసార్ధుండా!శంభుండు!
తావకంబౌనింకెంతయో! తాపంబుదీర్పన్! కావ్యంబేర్చు!
శ్రీవరంబేర్చుగా!శుభాలన్!శ్రీసంప్కపత్కావ్యాశ్రింజేర్చు!

8.గర్భగత"-యూహనా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.ర.య.మ.య.జ.ర.మ.గల.గణములు
.యతులు.10,18.ప్రాసనీమముగలదు.
యావతున్పాత్రనింపెడూహం!యాలోచింపగా!వాగ్ఝరిన్నపారవారాంబోధి!
కేవలుండేర్చుఛందరాజిన్!కేలుందాల్చిరా!వాక్సతీ!కృపారసార్ధుండా!
శంభుండు!
తావకంబౌనటుల్గనంగా!తాళంజాల!నింకెంతయో!తాపంబు!దీర్పన్కావ్యం
బేర్చు!
శ్రీవరంబేర్చుగా!శుభాలం!శ్రీలంధారయామసి!యై!శ్రీసంపత్కావ్యాశ్రింజేర్చు!

9.గర్భగత"-వాగ్ఝరీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.మ.య.జ.ర.మ.ర.య.జ.గగ.గణములు.
యతులు.9.18.ప్రాసనీమముగలదు.
యాలోచింపగావాగ్ఝరింయపారపారావారాంబోధియావతుంపాత్రనింపె
డూహన్!
కేలుందాల్చిరా!వాక్సతీ!కృపారసార్ధుండా!శంభుడు!కేవలుండేర్చు!ఛందరాజిన్
తాళంజాలనింకెంతయో!తాపంబుదీర్పన్కావ్యంబేర్చుతావకంబౌనటుల్గనంగా!శ్రీలంధారయామసియైశ్రీపాదసంపత్కావ్యాశ్రింజేర్చు! శ్రీవరంబేర్చుగా!శుభాలన్

10.గర్భగత"-పారావార"-వృత్తము..
ఉత్కృతిఛందము.ర.ర.య.జ.ర.త.మ.య.లగ.గణములు.యతులు10,19
ప్రాసనీమముగలదు
యావతుంపాత్రనింపపెడూహన్నపారపారావారాంబోధియాలోచింపగా!
వాగ్ఝరిన్!
కేవలుండేర్చుఛందరాజిన్!కృపారసార్ధుండు!శంభుండు!కేలుదాల్చిరా!
వాక్సతీ!
తావకంబౌనటుల్గనంగా!తాపంబుదీర్పన్కావ్యంబేర్చు!తాళంజాల!నింకెంతయో?

స్వస్తి.
మూర్తి. జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

నమస్కారములు
పాండితీ స్రష్టకు ప్రణామములు

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.