గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

21, జూన్ 2018, గురువారం

ఆర్జనా,వరదామ,గమనా,అమూల్య,గీడ్పడు,వల్లభా,సద్వర,గిరికన్యా,నరసా,కనవేమి,శిధిలా,చుల్కనా,సకల,సుమాంజలీ,నీతిబోధ,కలిదా,యూహనా,చెలగు,సర్వార్ధ,చలిత,స్తుతినీ,గర్భ"-సుఖజీవనా"-వృత్తము.రచన:-శ్రీవల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
ఆర్జనా,వరదామ,గమనా,అమూల్య,గీడ్పడు,వల్లభా,సద్వర,గిరికన్యా,నరసా,కనవేమి,శిధిలా,చుల్కనా,సకల,సుమాంజలీ,నీతిబోధ,కలిదా,యూహనా,చెలగు,సర్వార్ధ,చలిత,స్తుతినీ,గర్భ"-సుఖజీవనా"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

        "-సుఖజీవనా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.న.భ.స.న.స.జ.జ.లగ.గణములు.యతులు.10,21.
ప్రాసనీమముగలదు.
కలి"-దిక వికటంబని కదలాడుచు విలువ గీడ్పడం?గన వేమిటికిన్?
తెలివిగ సుకరంబుల తిధి,వారము చులకనేర్చుచుం?తినుటేబ్రతుకా?
చెలగెను సకలంబును శిధిలంబయె?చెలన మార్పులం?చెనకం భవితన్?
మలినము వికటింపగ?మది యూహకు?మలిచెరంగునై మనుటే!సుఖమా?

1.గర్భగత"-ఆర్జనా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.న.భ.గణములు.వృ.సం.408.ప్రాసగలదు.
కలిదిక  వికటంబని
తెలివిగ సుకరంబుల
చెలగెను సకలంబును
మలినము వికటింపగ?

2.గర్భగత"-వరదామ"-వృత్తము.
సుప్రతిష్టాఛందము.స.లల.గణములు.వృ.సం.28.ప్రాసగలదు.
కదలాడుచు
తిధి,వారము
శిధిలంబయె
మది యూహకు?

3.గర్భగత"-గమనా"-వృత్తము.
శక్వరీఛందము.స.న.న.స.లల.గణములు.యతి.6.వ.యక్షరము.
ప్రాసననీమముగలదు.
కదలాడుచు కలిదిక వికటంబని
తిధి వారము తెలివిగ సుకరంబుల
శిధిలంబయె!చెలగెను సకలంబును?
మదియూహకు?మలినము వికటింపగ?

4.గర్భగత"-అమూల్య"-వృత్తము.
కృతిఛందము.న.న.భ.స.న.స.లగ.గణములు.యతి.10,వయక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కలి"దిక వికటంబని కదలాడుచు?విలువ గీడ్పడన్?
తెలివిగ సుకరంబుల!తిధి,వారము!చులక నేర్చుచున్?
చెలగెను సకలంబును?శిధిలంబయె?చెలన మార్పులన్?
మలినము వికటింపగ?మదియూహకు?మలి చెరంగునై?

5.గర్భగత"-గీడ్పడు"-వృత్తము. 
అత్యష్టీఛందము.స.న.స.జ.జ.లగ.గణములు.యతి.12.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కదలాడుచు విలువ గీడ్పడం?గన వేమిటికిన్?
తిధి,వారము చులక నేర్చుచుం?తినుటే బ్రతుకా?
శిధిలంబయె చెలన మార్పులం?చెనకం భవితన్?
మది యూహకు మలి చెరంగై?మనుటే?సుఖమా?

6.గర్భగత"-వల్లభా"-వృత్తము.
గాయిత్రీఛందము.న.ర.గణములు.వృ.సం.24.ప్రాసగలదు.
విలువ  గీడ్పడం?
చులక నేర్చుచున్?
చెలన మార్పులన్?
మలి చెరంగునై?

7.గర్భగత"-సద్వర"-వృత్తము.
గాయిత్రీఛందము.స.స.గణములు.వృ.సం.28.ప్రాసగలదు.
కనవేమిటికిన్?
తినుటే?బ్రతుకా?
చెనకం భవితన్?
మనుటే?సుఖమా?

8.గర్భగత"-గిరికన్యా"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.స.న.లల.గణములు.వృ.సం.252.ప్రాసగలదు.
కదలాడుచు విలువ
తిధి,వారము చులక
శిధిలంబయె?చెలన!
మది యూహకు మలి?

9.గర్భగత"-నరసా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.ర.స.గణములు.వృ.సం.216.ప్రాసగలదు.
విలువ గీడ్పడం గనవే?
చులక నేర్చుచుం తినుటే?
చెలన మార్పులం చెనకన్?
మలి చెరంగునై?మనుటే?

10.గర్భగత"-కనవేమి"-వృత్తము.
అతిశక్వరీఛందము.స.స.న.న.భ.గణములు.యతి.7.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కనవేమిటీకిం?కలిదిక వికటంబని?
తినుటే?బ్రతుకా?తెలివిగ సుకరంబుల?
చెనకం?భవితం?చెలగెను సకలంబును?
మనుటే?సుఖమా?మలినము వికటింపగ?

11.గర్భగత"-శిధిలా"-వృత్తము.
కృతిఛందము.స.స.న.న.భ.స.లల.గణములు.యతి.7.వయక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కనవేమిటికిం?కలిదిక వికటంబని?కదలాడుచు?
తినుటే!బ్రతుకా?తెలివిగ సుకరంబుల!తిధి వారము?
చెనకం భవితం?చెలగెను సకలంబును?శిధిలంబయె?
మనుటే?సుఖమా?మలినము వికటింపగ?మదియూహకు?

12.గర్భగత"-చులకనా"-వృత్తము.
ఆకృతిఛందము.న.ర.స.స.స.న.జ.ల.గణములు.యతి.13.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
విలువ గీడ్పడం?గనవేమిటికిం?వికటంబని కదలాడుచు?
చులక నేర్చుచుం?తినుటే?బ్రతుకా?సుకరంబుల తిధి,వారము?
చెలన మార్పులం?చెనకం భవితం?సకలంబును శిధిలంబయె?
మలి చెరంగునై?మనుటే?సుఖమా?వికటింపగ? మది యూహకు?

13.గర్భగత"-సకల"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.న.స.న.స.లగ.గణములు.యతి.11.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
వికటంబని కదలాడుచు?విలువ గీడ్పడన్?
సుకరంబులు తిధి,వారము?చులక నేర్చుచున్?
సకలంబును శిధిలంబయె?చెలన మార్పులన్?
వికటింపగ? మదియూహకు?మనుటే సుఖమా?

14.గర్భగత"-సుమాంజలి"-వృత్తము.
త్రిష్టుప్ఛందము.స.స.స.లల.గణములు.యతి.7.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కనవేమిటికిం?కదలాడుచు?
తినుటే?బ్రతుకా?తిధి,వారము?
చెనకం భవితం?శిధిలంబయె?
మనుటే?సుఖమా?మది యూహకు?

15.గర్భగత"-నీతిబోధ"-వృత్తము.
త్రిష్టుప్ఛందము.న.ర.స.లల.గణములు.యతి.7.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
విలువ గీడ్పడం?వికటంబని?
చులక నేర్చుచుం?సుకరంబులు?
చెలన మార్పులం?సకలంబును!
మనుటే? సుఖమా?వికటింపగ?

16.గర్భగత"-కలిదా"-వృత్తము.
అతిశక్వరీఛందము.న.ర.స.న.న.గణములు.యతి.7.వ.యక్షరము.
విలువ గీడ్పడం?వికటంబని కదలిక!
చులక నేర్చుచుం?సుకరంబులు తెలివిగ?
చెలన మార్పులం?సకలంబును చెలగెను?
మనుటే?సుఖమా?వికటింపగ మలినము?

17.గర్భగత"-యూహనా"-వృత్తము.
త్రిష్టుప్ఛందము.స.న.జ.లగ.గణములు.యతి.6.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కదలాడుచు గనవేమిటికిన్?
తిధి,వారము తినుటే?బ్రతుకా?
శిధిలంబయె?చెనకం?భవితన్?
మది యూహకు? మనుటే?సుఖమా?

18-.గర్భగత"-చెలగు"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.స.న.జ.జ.న.భ.గణములు.యతి.12.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
కదలాడుచు గనవేమిటికిం?కలి వికటంబని?
తిధి,వారము తినుటే?బ్రతుకా?తెలివిగ సుకరంబుల?
శిధిలంబయె?చెనకం?భవితం?చెలగెను సకలంబును?
మది యూహకు? మనుటే?సుఖమా!వికటింపగ!మలినము?

19.గర్భగత"-సర్వార్ధ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.స.న.న.భ.స.న.స.లగ.గణములు.యతులు.7,16.
ప్రాసనీమముగలదు.
కనవేమిటికిం?కలి దిక వికటంబని కదలాడుచు విలువ గీడ్పడన్?
తినుటే?బ్రతుకా?తెలివిగ సుకరంబుల?తిధి,వారము చులకనేర్చుచున్?
చెనకం?భవితం?చెలగెను సకలంబును?శిధిలంబయె?చెలన మార్పులన్?
మనుటే?సుఖమా?మలినము!వికటింపగ!మదియూహకు!మలిచెరంగునై?

20.గర్భగత"-చలిత"-వృత్తము.
ప్రకృతిఛందము.న.ర.స.స.స.న.న.గణములు.యతి.13.వయక్షరము.
ప్రాసనీమముకలదు.
విలువ గీడ్పడం?గన వేమిటికిం?   వికటంబని.    కదలిక?
చులక నేర్చుచుం?తినుటే?బ్రతుకా?సుకరంబుల తెలివిగ?
చెలన మార్పులం?చెనకం?భవితం?సకలంబును చెలగెను?
మలి చెరంగునై?మనుటే?సుఖమా?వికటింపగ?మలినము?

21.గర్భగత"-స్తుతినీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.స.స.స.న.న.స.లల.గణములు.
యతి.13.వ.యక్షరము.ప్రాసనీమముగలదు.
విలువ గీడ్పడం?గనవేమిటికిం?వికటంబని కదలిక?కదలాడుచు?
చులక నేర్చుచుం?తినుటేబ్రతుకకా?సుకరంబుల తెలివిగ?తిధి,వారము?
చెలన మార్పులం?చెనకం భవితం?సకలంబును చెలగెను?శిధిలంబయె?
మలిచెరంగునై?మనుటే?సుఖమా?వికటింపగ?మలినము!మది యూహకు?
స్వస్తి.
మూర్తి. జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.