గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

18, జులై 2020, శనివారం

ప్రమాణీ ద్వయ,వారిద ద్వయ,యతి ర్నవ పంచ ఛామర ద్వయ, కాటేయుద్వయ,కాటువేయుద్వయ,కాళికా,వేటజాగిల,చరయాజిరా,చేటిలుద్వయ,రయంచరద్వయ,కరాళినీద్వయ,ఘాతుకద్వయ,రాజినాద్వయ,శీతవాతతా,రసికా,రయమెంచు,,గర్భ"-జరాజిత ద్వయవృత్తములు,రచన శ్రీ:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
ప్రమాణీ ద్వయ,వారిద ద్వయ,యతి ర్నవ పంచ ఛామర ద్వయ, కాటేయుద్వయ,కాటువేయుద్వయ,కాళికా,వేటజాగిల,చరయాజిరా,చేటిలుద్వయ,రయంచరద్వయ,కరాళినీద్వయ,ఘాతుకద్వయ,రాజినాద్వయ,శీతవాతతా,రసికా,రయమెంచు,,గర్భ"-జరాజిత ద్వయవృత్తములు,రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.
                         
"-జరాజిత ద్వయ"-వృత్తములు.
ఉత్కృతిఛందము.జ.ర.జ.ర.జ.త.ర.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,17,22.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
1.
కరోనమారి రక్కసీ!కరాళ రాత్రి కాళమా!కాటు వేయకే?ఘాతుకంబునన్!
విరోధి మానసంబునన్!విరించి సృష్టి మాపగా!వేట కుక్కవై!భీతిలంగడున్!
చిరాకుపెట్ట కేగుమా?స్థిరంబు నిల్వ లేవిలన్!చేటు నొందెదే?శీత వాతతన్!
పురోగమంబు!లేదులే?పురాలు వీడు!చావకన్!పోటుధాటికిన్!భూత
                                                                                   నాథు చేన్?
2.
కరాళరాత్రి కాళమా!కరోనమారి రక్కసీ!కాటు వేయకే?ఘాతుకంబునన్!
విరించి సృష్ఠి మాపగా!విరోధి మానసంబునన్!వేట కుక్కవై!భీతిలంగడున్! స్థిరంబు నిల్వ లేవిలన్?చిరాకు పెట్ట కేగుమా?చేటు నొందెదే?శీతవాతతన్?
పురాలు వీడు!చావకన్? పురోగమంబు!లేదులే?పోటు ధాటికిన్!భూత
                                                                                 నాథు చేన్?

1.గర్భగత"-ప్రమాణీద్వయ"-వృత్తములు.
అనుష్టుప్ఛందము.జ,ర,లగ,గణములు.వృ.సం.86.
ప్రసనియమము కలదు.
1.కరోనమారి రక్కసీ!            2.కరాళ రాత్రి కాళమా!
  విరోధి మానసంబునన్!          విరించి సృష్టి మాపగా!
  చిరాకుపెట్ట కేగుమా!             స్థిరంబు నిల్వ లేవిలన్?
  పురోగమంబు!లేదులే?           పురాలు వీడు! చావకన్?
2.గర్భగత"-వారిద ద్వయ"-వృత్తములు
సుప్రతిష్ఠాఛందము.ర.లగ.గణములు.వృ.సం.11.
ప్రాసనియమము కలదు.
1.కాటు వేయకే?              2.ఘాతుకంబునన్!
   వేట కుక్కవై!                    భీతిలం గడున్!
   చేటు నొందెదే?                శీత వాతతన్!
   పోటు ధాటికిన్!              భూత నాథు చేన్?
3.గర్భగత"-యతిర్నవ పంచఛామర ద్వయ"-వృత్తములు.
అష్టీఛందము.జ.ర.జ.ర.జ.గ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాస నియమము కలదు.వృ.సం.
1.కరోనమారి రక్కసీ!కరాళ రాత్రి కాళమా!
   విరోధి మానసంబునన్!విరించి సృష్ఠి మాపగా!
  చిరాకు పెట్ట కేగుమా!స్థిరంబు నిల్వ లేవిలన్?
  పురోగమంబు!లేదులే?పురాలు వీడు!చావకన్?
2.కరాళ రాత్రి కాళమా!కరోన మారి రక్కసీ!
   విరించి సృష్ఠి మాపగా!విరోధి మానసంబునన్!
   స్థిరంబు నిల్వ లేవిలన్?చిరాకు పెట్ట కేగుమా?
   పురాలు వీడు! చావకన్?పురోగమంబు!లేదులే?
4.గర్భగత"-కాటేయు ద్వయ"-వృత్తములు.
   పంక్తిఛందము.ర.య.జ.గ.గణములు.యతి.6.వ.యక్షరము
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
1.కాటు వేయకే?ఘాతుకంబునన్?
   వేట కుక్కవై! భీతిలం గడున్?
   చేటు నొందెదే?శీత వాతతన్!
  పోటు ధాటికిన్?భూత నాథు చేన్?
2.ఘాతుకంబునన్?కాటు వేయకే?
   భీతిలం గడున్?వేట కుక్కవై!
   శీత వాతతన్!చేటు నొందెదే?
  భూత నాథుచేన్? పోటు ధాటికిన్?
5.గర్భగత"-కాటువేయు ద్వయ"-వృత్తములు.
ప్రకృతిఛందము.జ.ర.జ.ర.జ.త.ర.గణములు.యతులు.9,17.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
1.కరోనమారి రక్కసీ!కరాళ రాత్రి కాళమా!కాటు వేయకే?
  విరోధి మానసంబునన్!విరించి సృష్ఠి మాపగా!వేటకుక్కవై!
  చిరాకుపెట్ట కేగుమా!స్థిరంబు నిల్వ లేవిలన్?చేటు నొందెదే?
  పురోగమంబు!లేదులే?పురాలు వీడు!చావకన్!పోటు ధాటికిన్?
2కరాళ రాత్రి కాళమా!కరోనమారి రక్కసీ!కాటు వేయకే?
  విరించి సృష్ఠి మాపగా!విరోధి మానసంబునన్?వేటకుక్కవై!
  స్థిరంబు నిల్వ లేవిలన్?చిరాకు పెట్ట కేగుమా!చేటు నొందెదే?
  పురాలు వీడు! చావకన్?పురోగమంబు!లేదులే?పోటు ధాటికిన్!
6.గర్భగత"-కాళికా"-వృత్తము.
అతిజగతిఛందము.జ.ర.య.జ.గ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కరాళ రాత్రి కాళమా!కాటు వేయకే?
విరించి సృష్ఠి మాపగా వేట కుక్కవై!
స్థిరంబు నిల్వ లేవిలన్?చేటు నొందెదే?
పురాలు వీడు!చావకన్?పోటు ధాటికిన్?
7.గర్భగత"-వేటజాగిల"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.జ,ర.య.జ.త.ర.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కరాళరాత్రి కాళమా!కాటు వేయకే?ఘాతుకంబునన్!
విరించి సృష్ఠి మాపగా!వేట కుక్కవై!భీతిలం గడున్?
స్థిరంబు నిల్వ లేవిలన్?చేటు నొందెదే?శీత వాతతన్?
పురాలు వీడు!చావకన్?పోటు ధాటికిన్!భూతనాథు చేన్?
8.గర్భగత"-చరయాజిరా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.జ.ర.య.జ.త.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.
9,14,19, ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కరాళరాత్రి కాళమా!కాటువేయకే?ఘాతుకంబునన్?కరోనమారి రక్కసీ!
విరించి సృష్ఠి మాపగా!వేట కుక్కవై!భీతిలంగడున్?విరోధి మానసంబునన్?
స్థిరంబు నిల్వ లేవిలన్?చేటు నొందెదే?శీతవాతతన్?చిరాకు పెట్ట కేగుమా!
పురాలు వీడు!చావకన్?పోటు ధాటికిన్!భూత నాథు చేన్?పురోగమంబు
                                                                                          లేదులే?
9.గర్భగత"చేటిలు "'-ద్వయ వృత్తములు.
ధృతిఛందము.ర.య.జ.ర.జ.ర.గణములు.యతి.11.వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
1.కాటు వేయకే?ఘాతుకంబునన్!కరోన మారి రక్కసీ!
   వేట కుక్కవై!భీతిలంగడున్? విరోధి మానసంబునన్?
   చేటు నొందెదే?శీత వాతతన్?చిరాకు పెట్ట కేగుమా!
   పోటు ధాటికిన్!భూత నాథు చేన్?పురోగమంబు లేదులే?
2.ఘాతుకంబునన్?కాటు వేయకే?కరోనమారి రక్కసీ!
  భీతిలం గడున్?వేట కుక్కవై!విరించి సృష్ఠి మాపగా!
  శీత వాతతన్?చేటు నొందెదే?స్థిరంబు నిల్వ లేవిలన్?
  భూత నాథు చేన్?పోటు ధాటికిన్!పురోగమంబు!లేదులే?
10,గర్భగత"-రయంచర"-ద్వయ వృత్తములు.
ఉత్కృతిఛందము.ర.య.జ.ర.జ.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.6,11,19,
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
1.
ఘాతుకంబునన్?కాటు వేయకే?కరాళ రాత్రి కాళమా!కరోన మారి రక్కసీ!
భీతిలం గడున్?వేట కుక్కవై!విరించి సృష్ఠి మాపగా!విరోధి మానసంబునన్!
శీత వాతతన్? చేటు నొందెదే?స్థిరంబు నిల్వ లేవిలన్?చిరాకు పెట్ట కేగుమా!
భూత నాథు చేన్?పోటుధాటికిన్!పురాలు వీడు! చావకన్?పురోగమంబు
                                                                                           లేదులే?
2.
కాటు వేయకే?ఘాతుకంబునన్?కరోనమారి రక్కసీ!కరాళ రాత్రి కాళమా!
వేట కుక్కవై!భీతిలం గడున్?విరోధి మానసంబునన్!విరించి సృష్ఠి మాపగా!
చేటు నొందెదే?శీత వాతతన్?చిరాకు పెట్ట కేగుమా!స్థిరంబునిల్వ లేవిలన్?
పోటు ధాటికిన్!భూతనాథు చేన్?పురోగమంబు!లేదులే?పురాలు వీడు!
                                                                                చావకన్?
11.గర్భగత"-కరాళినీద్వయ"-వృత్తములు.
అతిజగతీఛందము.ర.జ.ర.జ.గ.గణములు.యతి.6.వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
1.ఘాతుకంబునన్?కరోనమారి రక్కసీ!
   భీతిలం గడున్?విరోధి మానసంబునన్!
   శీత వాతతన్?చిరాకు పెట్ట కేగుమా!
   భూతనాథు చేన్!పురోగమంబు!లేదులే?
2. కాటు వేయకే?కరోనమారి రక్కసీ!
    వేట కుక్కవై!విరోధి మానసంబునన్!
    చేటు నొందెదే?స్థిరంబు నిల్వ లేవిలన్?
   పోటు ధాటికిన్!పురాలు వీడు! చావకన్?
12.గర్భగత"-ఘాతుక ద్వయ"-వృత్తములు.
ప్రకృతిఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.జ.ర.గణములు.యతులు.6,14.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
1.ఘాతుకంబునన్?కరోనమారి రక్కసీ!కారాళ రాత్రి కాళమా!
   భీతిలం గడున్?విరోధి మానసంబునన్!విరించి సృష్ఠి మాపగా!
  శీత వాతతన్?చిరాకు పెట్టకేగుమా!స్థిరంబు నిల్వ లేవిలన్?
  భూతనాథు చేన్?పురోగమంబు!లేదులే?పురాలు వీడు! చావకన్?
2.కాటు వేయకే?కరాళ రాత్రి కాళమా!కరోనమారి రక్కసీ!
   వేట కుక్కవై!విరించి సృష్ఠి మాపగా!విరోధి మానసంబునన్!
   చేటు నొందెదే?స్థిరంబు నిల్వ లేవిలన్?చిరాకుపెట్ట కేగుమా!
  పోటు ధాటికిన్!పురాలు వీడు!చావకన్?పురోగమంబు!లేదులే?
13.గర్భగత"-రాజినా"-ద్వయ వృత్తములు.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.జ.ర.ర.లగ.గణములు.యతులు.6,14,22.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
1.
కాటు వేయకే?కరోనమారి రక్కసీ!కరాళ రాత్రి కాళమా!ఘాతుకంబునన్?
వేట కుక్కవై!విరోధి మానసంబునన్!విరించి సృష్ఠి మాపగా!భీతిలం గడున్?
చేటు నొందెదే?చిరాకు పెట్ట కేగుమా!స్థిరంబు నిల్వ లేవిలన్?శీత వాతతన్?
పోటు ధాటికిన్!పురోగమంబు!లేదులే?పురాలు వీడు!చావకన్?భూత
                                                                                     నాథు చేన్?
2.
కాటు వేయకే?కరాళరాత్రి కాళమా!కరోనమారి రక్కసీ!ఘాతుకంబునన్
వేటకుక్కవై!విరించి సృష్ఠి మాపగా!విరోధి మానసంబునన్!భీతిలంగడున్?
చేటు నొందెదే?స్థిరంబు నిల్వ లేవిలన్?చిరాకు పెట్ట కేగుమా!శీతవాతతన్?
పోటు ధాటికిన్!పురాలు వీడు! చావకన్?పురో గమంబు!లేదులే భూత
                                                                                    నాథుచేన్?
14.గర్భగత"-శీతవాతతా"-వృత్తము.
ప్రకృతిఛందము.ర.జ.ర.జ.ర.జ.ర.గణములు.యతులు6,14,
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
కాటువేయకే?కరోన మారి రక్కసీ!కరాళ రాత్రి కాళమా!
వేట కుక్కవై!విరోధి మానసంబునన్!విరించి సృష్ఠి మాపగా!
చేటు నొందెదే?చిరాకు పెట్ట కేగుమా!స్థిరంబు నిల్వ లేవిలన్?
పోటుధాటికిన్!పురోగమంబు!లేదులే?పురాలు వీడు! చావకన్?
15.గర్భగత"-రసికా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.జ.త.ర.గణములు.యతి.13,వ.యక్షరము.
.ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఘాతుకంబునన్?కరాళ రాత్రి కాళమా!కాటు వేయకే?
భీతిలం గడున్?విరించి సృష్ఠి మాపగా!వేటకుక్కవై!
శీతవాతతన్?స్థిరంబు నిల్వ లేవిలన్?చేటు నొందెదే?
భూత నాథు చేన్?పురాలు వీడు!చావకన్!పోటు ధాటికిన్?
16.గర్భగత"-రయమెంచు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.జ.త.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.6,14,19,
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ఘాతుకంబునన్?కరాళ రాత్రి కాళమా!కాటు వేయకే?కరోనమారి రక్కసీ!
భీతిలం గడున్?విరించి సృష్ఠి మాపగా!వేట కుక్కవై!విరోధి మానసంబునన్!
శీతవాతతన్?స్థిరంబు నిల్వ లేవిలన్?చేటు నొందెదే?చిరాకుపెట్ట కేగుమా!
భూతనాథు చేన్?పురాలు వీడు!చావకన్?పోటు ధాటికిన్?పురోగమంబు!
                                                                                         లేదులే?
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్. 
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.