గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

20, డిసెంబర్ 2018, గురువారం

భస్మభూ,భ్రమక,మత్తరజినీ,నీతిపంచు,రనజారజ,సంచితాల ,రజరయరా,మసలు,రాణిజ,నడతా,గర్భ"-త్రికరణ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి.జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
భస్మభూ,భ్రమక,మత్తరజినీ,నీతిపంచు,రనజారజ,సంచితాల ,రజరయరా,మసలు,రాణిజ,నడతా,గర్భ"-త్రికరణ"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి.జుత్తాడ.
                 
"-త్రికరణ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.య.ర.య.జ.న.ర.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
మనో వాక్కాయ కర్మలం!మంచి నెంచి మసలు కొమ్ము! మాధవుండె దిక్కుమానవా!                                           చనం మోక్షంబు చేకురుం!సంచితాలు వెనుక రావు!సాధనాన దక్కు వెన్నుడున్?
మనీషీ వంచు  నొప్పుమా!మంచి జేయు నరులకీవు!మాదకాల ముట్ట కెన్నడున్?                                                 వనాలం దృంచబోకుమా!పంచి నీతి సమత కోరు!వాదులాడ మానిమెల్గుమా!                                                                                    
1,గర్భగత"-భస్మభూ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.య.ర.లగ.గణములు.వృ.సం.82.ప్రాసగలదు.
మనో వాక్కాయ కర్మలన్?
చనం మోష్కంబు చేకురున్!
మనీషీ వంచునొప్పుమా!
వనాలం దృంచ బోకుమా!

2.గర్భగత"-భ్రమక"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.న.జ.గణములు.వృ.సం.371.ప్రాసగలదు.
మంచి నెంచి మసలు కొమ్మ!
సంచితాలు వెనుక రావు!
మంచి జేయు నరుల కీవు!
పంచి నీతి సమత కోరు!

3.గర్భగత"-మత్తరజినీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.ప్రాసగలదు.
మాధవుండె దిక్కు మానవా!
సాధనాన దక్కు వెన్నుడున్!
మాదకాల ముట్ట కెన్నడున్?
వాదులాడ మాని మెల్గుమా!

4.గర్భగత"-నీతిపంచు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.య.ర.య.జ.న.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
మనో వాక్కాయ కర్మలం!మంచి నెంచి మసలు కొమ్మ!
చనం మోక్షంబు చేకురుం?సంచితాలు వెనుక రావు!
మనీషీవంచు నొప్పుమా!మంచి జేయు నరులకీవు!
వనాలం దృంచ బోకుమా! పంచి నీతి సమత కోరు!

5.గర్భగత"-రనజారజ"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.న.జ.ర.జ.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
మంచి నెంచి మసలు కొమ్మ!మాధవుండె దిక్కు మానవా!
సంచితాలు వెనుక రావు!సాధనాన దక్కు వెన్నుడున్?
మంచి జేయు నరుల కీవు!మాదకాల ముట్ట కెన్నడున్?
పంచి నీతి సమత కోరు!వాదులాడ మాని మెల్గుమా!

6.గర్భగత"-సంచితాలు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.న.జ.ర.జ.ర.య.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
మంచి నెంచి మసలు కొమ్మ!మాధవుండె దిక్కు మానవా!మనో వాక్కాయ కర్మలన్!                                             సంచితాలు వెనుక రావు!సాధనాన దక్కు వెన్నుడుం?చనం మోక్షంబుచేకురున్?                                                 మంచి జేయు నరుల కీవు!మాదకాల ముట్ట కెన్నడుం?మనీషీవంచునొప్పుమా!                                                     పంచి నీతి సమత కోరు!వాదులాడ మాని మెల్గుమా!వనాలం దృంచ బోకుమా!                                                                                
7.గర్భగత"-రజరయరా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.జ.ర.య.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
మాధవుండె దిక్కు మానవా!మనో వాక్కాయ కర్మలన్!
సాధనాన దక్కు వెన్నుడుం!చనం మోక్షంబు చేకురున్?
మాదకాల ముట్ట కెన్నడుం?మనీషీవంచు నొప్పుమా!
వాదులాడ మాని మెల్గుమా!వనాలం దృంచ బోకుమా!

8.గర్భగత"-మసలు"-లఘ్వంతము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.య.ర.యజ.న.గల.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
మాధవుండె దిక్కు మానవా!మనో వాక్కాయ కర్మలం!మంచి నెంచిమసలు కొమ్మ!                                               సాధనాన దక్కు వెన్నుడుం!చనం మోక్షంబు చేకురుం?సంచితాలు వెనుక రావు!                                                 మాదకాల ముట్ట కెన్నడుం?మనీషీవంచు నొప్పుమా!మంచి జేయునరుల కీవు!                                                     వాదులాడ మాని మెల్గుమా!వనాలం దృంచ బోకుమా!పంచి నీతిసమత కోరు!                                                                          
9.గర్భగత"-రాణిజ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.ర.న.జ.య.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
మంచి నెంచి మసలు కొమ్మ!మనో వాక్కాయ కర్మలన్!
సంచితాలు వెనుక రావు!చనం మోక్షంబు చేకురున్?
మంచి జేయు నరుల కీవు!మనీషీవంచు నొప్పుమా!
పంచి నీతి సమత కోరు!వనాలం దృంచ బోకుమా!

10,గర్భగత"-నడత"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.న.జ.య.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
మంచి నెంచి మసలు కొమ్మ!మనో వాక్కాయ కర్మలం!మాధవుండె దిక్కుమానవా!                                               సంచితాలు వెనుక రావు!చనం మోక్షంబు చేకురుం?సాధనాన దక్కువెన్నుడున్!                                                 మంచి జేయు నరుల కీవు!మనీషీవంచు నొప్పుమా!మాదకాల ముట్ట కెన్నడున్?                                                   పంచి నీతి సమత కోరు!వనాలం దృంచ బోకుమా!వాదులాడ మాని మెల్గుమా!                                                     స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.

Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.