గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

9, నవంబర్ 2023, గురువారం

ఆవిర్భావ,హోమాలంకార,నీమంబార,భీభత్స,హొయలెత్తు,పాటించు,ప్రియతమ,శోభాయతా,విందందు,శోభిలు,హుందాతన,ఓంకార,సర్వత్రా,మోక్షితగర్భ ... వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.

 "-నాగహార"-వృత్తము.

                    "-నాగహార,"- వృత్తము.

            రచన;-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
                                         జుత్తాడ.

హోమావిర్భావ శివా భవా!ఓ యాపన్న రక్షాత్మకా!ఓం ధీర నాగ హారా హరా!
హోమాలంకార హవిస్సుకున్!హొయలెత్తు నోంకారతన్!హుందా తనంబు
                                                                                       పాటించితే!
నీమంబారంగ హరా యనన్!నియమంబు నేపారగా!నెందెందు జూడ నీవే
                                                                                               గదా!
భీమా!భీభత్సము లంటునే!ప్రియమౌను శోభాయతన్!వెందిర్గ కీవు శ్రీ
                                                                                       లీయగన్!

సృజనాత్మక గర్భ కవితా స్రవంతి యందలి,అనిరుద్ఛందాంతర్గత
ఉత్కృతి"-ఛందము లోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు"26"అక్షరములుండును.
యతులు"10,18"అక్షరములకు చెల్లును.

1,గర్భగత"-ఆవిర్భావ"-వృత్తము.

హోమావిర్భావ శివా హరా!
హోమాలంకృత హవిస్సు కున్!
నీమంబారంగ హరా యనన్!
భీమా!భీభత్సము లంటునే?

అభిజ్ఞాఛందము నందలి"బృహతి"ఛందము లోనది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు "9" అక్షరము
లుండును.

2."గర్భగత"-హోమాలంకార"-వృత్తము.

ఓ యాపన్న రక్షా త్మకా!
హొయలెత్తు నోంకారతన్!
నియమంబు పాటింపగా!
ప్రియమౌను శోభాయతన్!

అభిజ్ఝాఛందము నందలి"అనుష్టుప్ఛందము లోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు"8"అక్షరములుండును.

3.గర్భగత"-నీమంబార"-వృత్తము.

ఓం ధీర నాగ హారా హరా!
హుందా తనంబు పాటించితే!
నెందెందు జూడ నీవే గదా!
వెందిర్గ కీవు శ్రీ లీయగన్!

అభిజ్ఞా ఛందము నందలి"బృహతి"-ఛందములోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు"9"అక్షరము లుండును.

4, "గర్భగత"-భీభత్స"-వృత్తము.

హోమావిర్భావ శివా భవా!ఓ యాపన్న రక్షాత్మకా!
హోమాలంకార హవిస్సు కున్!హొయలెత్తు నోంకారతన్!
నీమంబారంగ హరా యనన్!నియమంబు పాటింగా!
భీమా!భీహత్సము లంటునే!ప్రియమౌను శోభాయతన్!

అణిమాఛందమునందలి "-అత్యష్టి"- ఛందములోనిది పాదమునకు17"అక్షరములుండును.ప్రాసనియమము కలదు.
యతి"10,వ యక్షరమునకై చెల్లును.

5.గర్భగత"-హొయలెత్తు "-వృత్తము

ఓ యాపన్న రక్షాత్మకా!ఓం ధీర నాగ హారా హరా!
హొయలెత్తు నోంకారతన్!హుందా తనంబు పాటించితే!
నియమంబు పాటింపగా!నెందెందు జూడ నీవే గదా!
ప్రియమౌ శోభాయతన్! వెందిర్గ కీవు శ్రీ లీయగన్!

అణిమా ఛందమునందలి"అత్యష్టి'-ఛందము లోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు"17"అక్షరము లుండును.
యతి9,వయక్షరమునకు చెల్లును.

6.గర్భగత"-పాటించు"-వృత్తము.

ఓం ధీర నాగ హారా హరా!హోమావిర్భావ శివా హరా!
హుందా తనంబు పాటించితే!హోమాలంకార హవిస్సుకున్!
నెంధెంధు చూడ నీవే గదా!నీమంబారంగ హరా యనన్!
వెందిర్గ కీవు శ్రీ లీయగన్!భీమా!భీభత్సము లంటునే!

అణా ఛందమునందలి"-ధృతి ఛందములోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు"18"అక్షరములుండును.
యతి"10"వయక్షరమునకు చెల్లును.

7"గరభగత"-ప్రియతమ"-వృత్తము.

ఓంధీర నాగ హారా హరా!ఓ యాపన్న రక్షాత్మకా!
హుందాతనంబు పాటిచితే!హొయలెత్తు నోంకారతన్!
నెందెందు చూడ నీవే గదా!నియమంబు పాటింపగా!
వెందిర్గ కీవు శ్రీ లీయగన్!ప్రియమౌను శోభాయతన్!

"8గర్భగత"-శోభాయతా"-వృత్తము.

ఓ యాపన్న రక్షాత్మకా!హోమావిర్భావ శివా హరా!
హొయలెత్తు నోంకారతన్!హోమాలంకార హవిస్సు కున్!
నియమంబు పాటింపగా!నీమంబారంగ హరా  యనన్!
ప్రియమౌను శోభాయతన్!భీమా!భీభత్సము లంటునే!

అణిమా ఛందమునందలె"-అత్యష్టి"-ఛందములోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు"17"అక్షరములుండును.
యతి"9"వ య్క్షరమునకు చెల్లును.

9,గర్భగత"-విందందు"-వృత్తము.

హోమావిర్భావ శివా హరా!ఓంధీర నాగ హారా హరా!
హోమాలంకృత హవిస్సు కున్!హుందా తనంబు పాటించితే!
నీమంబారంగ హరా యనన్!నెందెందు చూడ నీవే గదా!
భీమా!భీభత్సవంము లంటునే! వెందిర్గ కీవు శ్రీ లీయగన్!

అణిమా ఛందమునందలి"-ధృతి"ఛందములోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు పాదమునకు"18"అక్షరములుండును.
యతి"10"వయక్షరమునకు చెల్లును.

10,గర్భగత"శోభిలు"-వృత్తము.

ఓ యాపన్న రక్షాత్మకా!ఓం ధీర నాగ హారా హరా!హోమావిర్భావ శివా
                                                                                      హరా!
హొయలెన్తు నోంకారతన్!హుందా తనంబు పాటించితే!హోమాలంకార
                                                                          హవిస్సుకున్!
నియమంబు పాటించగా!నెందెందు జూడ నీవే గదా!నీమంబారంగ
                                                                       హరా యనన్!
ప్రియమౌను శోభాయతన్!వెందిర్గ కీవు శ్రీ లీయగన్!భీమా భీభత్సము
                                                                           లంటునే!

అనిరుద్ఛందమునందలి"ఉత్కృతి"ఛందములోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు26"అక్షరము లుండును.
యతులు"9",18,అక్షరములకు చెల్లును.

11.గర్భగత"-హుందాతనం"-వృత్తము.

ఓంధీర నాగా హారా హరా!హోమావిర్భావ శివా భవా!ఓయాపన్న
                                                                            రక్షాత్మకా!
హుందాతనంబు పాటించితే!హోమాలంకార హవిస్సుకున్!హొయలెత్తు
                                                                        నోంకారతన్!
నెందెందు జూడ నీవే గదా!నీమంబారంగ హరా యనన్!నియమంబు
                                                                        పాటించగా!
వెందిర్గ కీవు శ్రీ లీయగన్!భీమా భీభత్సంబు లంటునే!ప్రియమౌచు
                                                                      శోభాయతన్!

అనిర్ఛందమునందలి"ఉత్కృతి"-ఛందములోనిది.
ప్రాస నియమము కలదు.పాదమునకు"26"అక్షరములుండును.
యతులు"10"19,అక్షరములకు చెల్లును.

12.గర్భగత"-ఓంకార"-వృత్తము.

ఓంధీర నాగ హారా హరా!ఓయాపన్న రక్షాత్మకా3!హోమావిర్భావ
                                                                            శివా భవా!
హుందా తనంబు పాటించితే!హొయలెత్తు నోంకారతన్!హోమాలంకార
                                                                      హవిస్సుకున్!
నెందెందు జూడ నీవే గదా!నియమంబు పాటింపగా!నీమంబారంగ
                                                                    హరా యనన్!
వెందిర్గ కీవు శ్రీ లీయగన్!ప్రియమౌచు శోభాయతన్!భీమా!భీభత్సంబు
                                                                          లంటునే!

అనిరుద్ఛందాంతర్గత"-ఉతకృతి "ఛందములోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు"26"అక్షరములుండును.
యతులు"10,18,అక్షరములకు చెల్లును.

13,గర్భగత"-సర్వత్రా"-వృత్తము.

ఓ యాపన్న రక్షాత్మకా!హోమావిర్భావ శివా భవా!ఓంధీర నాగ హారా
                                                                                     హరా!
హొయలెత్తు నోంకారతన్!హోమాలంకార హవిస్సు కున్!హుందాతనంబు
                                                                              పాటించితే!
నియమంబు పాటింపగా!నీమంబారంగ హరా యనన్!నెందెందు జూడ
                                                                                నీవే గదా!
ప్రియమౌచు శోభాయతన్!భీమా!భీభత్సంబు లంటునే!వెందిర్గ కీవు
                                                                           శ్రీ లీయగన్!

అనిరద్ఛందమునందలె"-ఉత్కృతి"ఛందములోనిది.
ప్రాసనియమము కలదు.పాదమునకు"26"అక్షరములుండును.
యతులు.9",18,యక్షరములకు చెల్లును.

14"గర్భగత"-మోక్షిత"-వృత్తము.

హోమా విర్భావ శివా భవా!ఓం ధీర నాగ హారా హరా!ఓయానన్న
                                                                         రక్షాత్మకా!
హోమాలంకార హవిస్సుకున్!హుందాతనంబు పాటించితే!హొయలెత్తు
                                                                     నోంకారతన్!
నీమంబారంగ హరా యనన్!నెందెందు జూడ నీవే గదా!నియమంబు
                                                                      పాటింపగా!
భీభా!భీభత్సంబు లంటునే!వందిర్గ కీవు శ్రీలీయగన్!ప్రియమౌను
                                                                  శోభాయతన్!

అనిరుద్ఛందమునందలి"ఉత్కృతి"ఛందములోనిది.
ప్రాస నియమము కలదు.పాదమునకు"26",అక్షరములుండును.
యతులు"10,19,అక్షరములకు చెల్లును.

జైహింద్.

Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.